image

Uvjeti korištenja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA UVODNE ODREDBE

Predmet Općih uvjeta poslovanja. Ovi Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na sve odnose koji nastaju između trgovačkog društva TENNIS CORNER društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge sa sjedištem na adresi Aleja Blaža Jurišića 37, Zagreb, OIB: 53979149585 (u daljnjem tekstu: Davatelj usluge) i korisnika/pretplatnika usluga (pravna ili fizička osoba) koje pruža Davatelj usluge (u daljnjem tekstu: Korisnik/pretplatnik) u vezi s Programom koji se koristi isključivo za rekreativnu namjenu (u daljnjem tekstu: usluga) i usluga registracije, prijenosa i produljenja registracije za svrhu korištenja programa (u daljnjem tekstu zajednički: Usluga). Zadnje izmjene ili dopune ovih uvjeta poslovanja izvršene su 01.07.2021. Usluga odnosno Program se koristi isključivo za rekreativnu namjenu, te ga je zabranjeno koristiti za službena natjecanja nacionalnih teniskih saveza bilo koje vrste na tlu RH te drugim zemljama korištenja programa. Korisnici/pretplatnici koji su u ugovornom odnosu sa Davateljem usluge, te koriste uslugu odnosno program Davatelja usluge upoznati su sa činjenicom kako se isti program može koristiti samo na sportskim terenima sjedišta/prebivališta Županije korisnika/pretplatnika usluga (pravna ili fizička osoba). SKLAPANJE UGOVORA I PLAĆANJE USLUGA. Ovlaštenje za sklapanje Ugovora. Ako je korisnik/pretplatnik usluga pravna osoba, osoba koja sklapa Ugovor o pružanju Usluga (u daljnjem tekstu: Ugovor) jamči da je ovlaštena sklopiti Ugovor u ime i za račun korisnika/pretplatnika, a u slučaju da se uspostavi da tomu nije tako, za sve obveze iz ovog Ugovora odgovara osobno. Ako je korisnik/pretplatnik fizička osoba, korisnik/pretplatnik jamči da ima poslovnu sposobnost potrebnu za sklapanje Ugovora, odnosno da je navršio 18 godina života. Podaci koje Davatelj usluge traži od Korisnika/pretplatnika u svrhu sklapanja i ispunjavanja Ugovora. Za potrebe sklapanja i ispunjavanja obveza iz Ugovora Davatelj usluge od korisnika/pretplatnika ima pravo zatražiti sljedeće podatke: ime i prezime, adresu prebivališta, adresu za korespondenciju, adresu e-pošte, OIB, broj fiksnog i mobilnog telefona za fizičke osobe te naziv, adresu sjedišta, adresu za korespondenciju, adresu e-pošte, OIB, broj fiksnog i mobilnog telefona te ime i prezime kontakt osobe za pravne osobe i druge vrste korisnika/pretplatnika, primjerice, obrtnike i slično (u daljnjem tekstu: Korisnički podaci). Slanjem Korisničkih podataka na bilo koju adresu e-pošte u vlasništvu Davatelja usluge, korisnik/pretplatnik daje svoj pristanak za upotrebu Korisničkih podataka u svrhu sklapanja i ispunjavanja Ugovora te jamči da su Korisnički podaci točni, potpuni i ažurni. Davatelj usluge obvezuje se štititi Korisničke podatke u skladu s odredbama Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Davatelj usluge obvezuje se da Korisničke podatke neće ustupiti, dijeliti niti prodati trećim osobama. Davatelj usluge ne pohranjuje osjetljive i povjerljive podatke kao što su brojevi kartica niti su takvi podaci u bilo kojem trenutku dostupni djelatnicima Davatelj usluge. Djelatnicima Davatelj usluge dostupan je samo broj autorizirane transakcije te imaju ovlaštenje za naplatu transakcije u cijelom iznosu ili djelomičnom iznosu ili otkazivanje transakcije. Načini sklapanja Ugovora. Ugovor se smatra sklopljenim kada Davatelj usluge i korisnik/pretplatnik potpišu Ugovor o pružanju usluge. Smatra se da su Davatelj usluge i korisnik/pretplatnik sklopili Ugovor kada Korisnik/Pretplatnik putem e-pošte prihvati ponudu Davatelj usluge za pružanje Usluge koju je Davatelj usluge Korisniku/pretplatniku poslao na njegovu kontakt adresu e-pošte putem e-pošte i kada korisnik plati iznos iz navedene ponude Davatelj usluge sukladno uputama za plaćanje sadržanima u ponudi (u daljnjem tekstu: Ponuda). Plaćanje naknade za Usluge u roku kao bitni sastojak Ugovora. Korisnik/pretplatnik se obvezuje najkasnije u roku od 30 dana od sklapanja Ugovora Davatelju usluge platiti naknadu za Usluge za koje je Ugovor sklopljen (u daljnjem tekstu: Ugovorene usluge) sukladno uputama za plaćanje sadržanima u Ponudi iz prethodnog članka ovih Općih uvjeta poslovanja. Plaćanje naknade od strane Korisnika/pretplatnika u roku od 30 dana od sklapanja Ugovora predstavlja bitni sastojak Ugovora, te se Ugovor raskida po samom zakonu ako Korisnik/pretplatnik u navedenom roku ne plati naknadu za Ugovorene usluge. Cjenik naknada za uslugu nalazi se i na službenoj web stranici Davatelja usluga www.tenniscorner.eu Cijene i uvjeti plaćanja Cijene Usluga definirane su važećim Cjenikom usluga, osim ako nije drugačije definirano Posebnim Ugovorom. Cjenik je objavljen na web Stranicama Davatelja usluge www.tenniscorner.eu, te Korisnik i Pretplatnik sklapanjem ugovora s Davatelja usluge potvrđuju da su upoznati sa važećim Cjenikom Davatelja usluge, te da isti u cijelosti prihvaća. Davatelja usluge je ovlašten mijenjati Cjenik i učiniti ga dostupnim u skladu sa važećim propisima. Usluge Davatelja usluge u pravilu plaćaju se unaprijed (avansno). Avansno plaćanje preduvjet je za aktivaciju, pružanje i produženje Usluge, međutim Davatelj usluge može izaći u susret budućim korisnicima/pretplatnicima i dati poček plaćanja od 30 dana sukladno prethodnom članku ovih Općih uvjeta. Iznos koji Korisnik i Pretplatnik plaća za uslugu nikada se neće povećavati između datuma kupnje i dana isteka kupljene usluge osim ako ne postoji drugačiji pismeni dogovor sa Korisnikom i Pretplatnikom. Davatelja usluge zadržava pravo promjene cijena za sljedeće obračunsko razdoblje za Usluge sa vremenskim istekom. Davatelja usluge zadržava pravo izmjene tehničkih karakteristika Usluga za vrijeme trajanja Usluge, kao i pravo da se poveća količina resursa unutar programa u bilo koje vrijeme. Ukoliko se Korisnik i Pretplatnik ne slaže sa izmjenom cijene ili tehničkih karakteristika Usluga, Korisnik i Pretplatnik imaju pravo raskinuti sklopljeni ugovor. Davatelja usluge prihvaća sljedeće načine plaćanja: • Uplata na žiro račun Davatelja usluge Plaćanje će se smatrati izvršenim u trenutku kada novčana sredstva u punom iznosu sjednu na žiro-račun Davatelja usluge. Plaćanje će se smatrati neizvršenim sve dok novčana sredstva u punom iznosu ne sjednu na žiro račun Davatelja usluge, bez obzira kojim načinom plaćanja je izvršena uplata, ili ako na žiro račun Davatelja usluge ne sjedne puni iznos po izdanoj ponudi, računu ili predračunu. Fakture (račune) Davatelja usluge izdaje u elektroničkom obliku prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost te Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost. Prihvaćanjem Uvjeta korištenja usluga Korisnik i Pretplatnik su suglasni sa ispostavljanjem računa u tom obliku kao elektronička isprava sukladno Zakonu o elektroničkoj ispravi. U smislu Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost računom u elektroničkom obliku, ispostavljenom kao elektronička isprava, smatra se i račun potpisan elektroničkim potpisom sukladno Zakonu o elektroničkom potpisu. Sastavni dijelovi Ugovora. Sastavni dio Ugovora čine ovi Opći uvjeti poslovanja, cjenik i specifikacija Usluge koji su važeći na dan sklapanja, odnosno produljenja Ugovora i koji su na dan sklapanja, odnosno produljenja Ugovora dostupni na www.tenniscorner.eu, te Ponuda i prihvat Ponude iz prethodnih članaka ako se Ugovor sklapa putem e-pošte. Aktivacija Ugovorenih sluga. Davatelj usluge se obvezuje na Korisnikov/pretplatnikov kontakt adresu e-pošte poslati podatke potrebne za korištenje Ugovorenih usluga (u daljnjem tekstu: Pristupni podaci) u roku od 24 sata od trenutka kada na račun Davatelja usluge naveden Ponudi iz prethodnih članaka. ovih Općih uvjeta poslovanja sjedne uplata naknade za Ugovorenu uslugu, osim ako drukčije nije ugovoreno s Korisnikom/pretplatnikom (u daljnjem tekstu: Aktivacija usluga). Promjena Pristupnih podataka. Davatelj usluge ima pravo u bilo koje doba promijeniti bilo koje korisničko ime ili lozinku koju je dodijelio Korisniku, s time da se o tome obvezuje obavijestiti Korisnika. TRAJANJE, PRODULJENJE I ISTEK UGOVORA. Trajanje Ugovora. Ugovor se može sklopiti na mjesečnoj, kvartalnoj ili polugodišnjoj osnovi. Razdoblje trajanja Ugovora počinje teći od dana aktivacije Usluge. Obavijest o nadolazećem isteku Ugovora. Iako će o nadolazećem isteku svakog pojedinog Ugovora na Korisnikov/pretplatnikov kontakt adresu e-pošte automatski biti poslana obavijest o tome, Davatelj usluge zbog prirode elektroničke pošte i interneta ne može jamčiti da će ta poruka biti primljena u sandučić e-pošte Korisnika/Pretplatnika. Zbog toga se Korisnik/Pretplatnik obvezuje sam voditi računa o isteku Ugovora, te je jedini odgovoran za posljedice nepoštivanja ove obveze. Produljenje Ugovora. Najmanje 30 (trideset) dana prije isteka Ugovora, Korisnik/pretplatnik može tražiti od Davatelja usluge ponudu za produljenje Ugovora na novo razdoblje. Neovisno o tome, Davatelj usluge zadržava pravo kontaktirati korisnika/pretplatnika e-poštom, mobilnim ili fiksnim telefonom, SMS porukom i na druge načine te mu ponuditi produljenje Ugovora, odnosno poslati Ponudu za produljenje. U svakom slučaju za pravodobno produljenje Ugovora nužno je da Korisnik/pretplatnik prije isteka trajanja Ugovora plati naknadu za Uslugu u roku i sukladno uputama za plaćanje sadržanima u Ponudi za produljenje. Istek Ugovora. Ako Davatelj usluge ne primi uplatu naknade za Uslugu u roku navedenom u Ponudi za produljenje, smatra se da Korisnik/pretplatnik ne želi produljiti Ugovor, te Ugovor automatski prestaje važiti istekom njegovog razdoblja trajanja. Odmah nakon prestanka važenja Ugovora Davatelja usluge ima pravo bez upućivanja daljnjeg upozorenja korisniku/pretplatniku deaktivirati uslugu. KORISNIČKA PODRŠKA KOJU DAVATELJ USLUGE PRUŽA U SKLOPU UGOVORENIH USLUGA Besplatna korisnička podrška. Za vrijeme trajanja ugovora, Davatelj usluge se obvezuje korisniku/pretplatniku pružati besplatnu korisničku podršku u vezi s problemima u radu programa koji su uzrokovani greškama na strani Davatelja usluge. Radnim danom od  12-14 sati i 18 sati do 19 sati poslije podne po hrvatskom vremenu korisnicima je za rješavanje poteškoća iz prethodnog stavka ovog članka na raspolaganju besplatna korisnička podrška putem telefona i elektroničke pošte, dok je izvan navedenih sati i neradnim danima korisnicima na raspolaganju besplatna korisnička podrška putem elektroničke pošte. Davatelj usluge će upotrijebiti najbolje napore da na sve upite odgovori u najkraćem mogućem roku, a na sve upite obvezuje se inicijalno odgovoriti u roku od 24 sata od zaprimljenog upita. Iako će Davatelj usluge eventualne poteškoće nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku, Korisnik prima na znanje i suglasan je s time da brzina rješavanja korisnikovih/pretplatnikovih upita ovisi i o potpunosti podataka koje je korisnik/pretplatnik dao Davatelju usluge prilikom upućivanja upita te o sadržaju samoga problema. Okvirno rješavanje poteškoća i problema u slijedećoj tablici: Razina Opis težine problema Odzivno vrijeme Vrijeme popravka od prijave 1- poslovno kritičan Ciljani pretplatnik/korisnik ne može koristiti rješenje/proizvod ili postoji kritični utjecaj na funkcioniranje usluga kod pretplatnika/korisnika - zahtjev za trenutno rješavanje 8 sati 3 radna dana 2 - hitan problem Ciljani korisnik može koristiti rješenje/proizvod, ali važna funkcija nije na raspolaganju ili postoji jak negativan utjecaj na funkcioniranje usluge Pretplatnika 8 sati 3 radna dana 3 - veći problem Ciljani korisnik može koristiti rješenje/proizvod s manjim funkcionalnim restrikcijama 16 sati 5 radnih dana 4 - manji problem Manji problem koji nije značajan za operacije ciljanog korisnika ili zahtjev za poboljšanjem funkcionalnosti 16 sati 5 radnih dana Što nije uključeno u besplatnu korisničku podršku Korisnik/pretplatnik prima na znanje i suglasan je s time da besplatna korisnička podrška ne uključuje, između ostalog: otkrivanje i/ili rješavanje problema u radu Korisnikovih/pretplatnikovih softvera i hardvera koji su uzrokovali određene poteškoće i greške u radu programa Davatelja usluge. Ako davatelj usluge smatra da zatražena korisnička podrška vezana uz Probleme s korisnikovim/pretplatnikovim softverom i hardverom koji su uzrokovali određene poteškoće i greške u radu programa Davatelja usluge, Davatelj usluge ima pravo naplatiti naknadu za takvu korisničku podršku, s time da će prethodno pružanju takve korisničke podrške korisniku/pretplatniku poslati ponudu za takvu uslugu. Obveze korisnika/pretplatnika prilikom obraćanja korisničkoj podršci Kako bi Davatelj usluge bio u mogućnosti učinkovito ispunjavati svoju obvezu iz prethodnih članaka ovih Općih uvjeta poslovanja korisnik/pretplatnik se prilikom obraćanja korisničkoj podršci obvezuje dostaviti što potpunije informacije o svome korisničkom računu kod Davatelja usluga i eventualnim poteškoćama i situacijama na kojima se javlja greška i slično. Prilikom obraćanja djelatnicima korisničke podrške korisnik/pretplatnik se obvezuje postupati u skladu s pravilima pristojnog ponašanja, te se obvezuje suzdržavati se od korištenja psovki, uvreda, i sličnih oblika neprihvatljivog izražavanja. Korisnik/pretplatnik prima na znanje i suglasan je s time da Davatelj usluga ima pravo ne postupiti po zahtjevu za korisničkom podrškom u slučaju da korisnik/pretplatnik krši ovu odredbu, a također ima pravo i raskinuti ugovor s korisnikom/pretplatnikom na štetu potonjeg. PRAVA I OBVEZE DAVATELJA USLUGE, PRETPLATNIKA I INDIVIDUALNOG KORISNIKA Odgovornost odnosno isključenje odgovornosti Davatelja usluge prema Korisnicima/Pretplatnicima Davatelj usluge se obvezuje da će usluge pružati s pažnjom dobrog gospodarstvenika, profesionalno i najbolje što može. Davatelj usluge smije nadgledati Pretplatnikove i Korisnikove podatke na poslužiteljima ili pristup Korisnikovim podacima preko mreže, za potrebe tehničke podrške, antivirusnog i antispam skeniranja, sprječavanja hakerskih napada, izrade sigurnosne kopije, utvrđivanja eventualnog kršenja ugovora, i ostalih potreba nužnih za izvršenje ugovora. Davatelj usluge ne smije nadgledati Pretplatnikove i Korisnikove podatke za naplatu i samu proceduru naplate na poslužiteljima ili preko mreže. Davatelj usluge ne jamči sigurnost podacima koji se prenose preko interneta. S obzirom da poduzete mjere zaštite, Davatelj usluge, Pretplatniku i Korisniku ne daje nikakvo jamstvo, izričito ili natuknuto, da je kao rezultat ovih mjera mogućnost pojave problema u cijelosti uklonjena. Korisnik i Pretplatnik su isključivo odgovorni za primjenu i provedbu svih potrebnih mjera radi čuvanja tajnosti i sigurnosti korisničkog imena i zaporki koju im je Davatelj usluge dodijelio u svrhu korištenja programa, odnosno Usluge, u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske i ovim Uvjetima. Ako Korisnik i Pretplatnik posumnjaju ili saznaju da je njihovo korisničko ime i/ili zaporka, kompromitirani, to jest da je na istima ostvaren neovlašteni pristup i/ili korištenje, obvezan je o tome odmah obavijestiti Davatelja usluge. Individualna odgovornost Pretplatnika u odnosu na svoje Korisnike Pretplatnici su odgovorni za podršku svojim korisnicima, koji prema Davatelju usluge nastupaju kao treće strane. Davatelj usluge ne pruža tehničku podršku trećim stranama, odnosno pretplatnikovim korisnicima i ne preuzima odgovornost bilo koje vrste za međusobne odnose Pretplatnika i Korisnika (treće strane), te je Davatelj usluge odgovoran samo za aktivaciju ili deaktivaciju računa Korisnika (treće strane) u vremenu trajanja pretplate Korisnika. Svi zahtjevi za podršku moraju biti podneseni od strane pretplatnika u ime i za račun njegovih korisnika zbog sigurnosnih razloga. Samo u slučaju ukoliko je Davatelj usluge ujedno i Pretplatnik, korisnici pretplatnika tj. Davatelja usluge imaju pravo na besplatnu tehničku podršku. Pretplatnici su također odgovorni za sav sadržaj i aktivnosti pod njihovim korisničkim računom. Davatelj usluge će smatrati odgovornim pretplatnika za bilo koju aktivnost njegovih korisnika koja krši zakone. Sukladno sa odredbama Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) Pretplatnik preuzima sve obaveze prema svojim korisnicima. Pojedine odgovornosti u vezi sa Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) prelaze na pretplatnika – pa moraju Pretplatnik i davatelj usluge sklopiti adekvatan ugovor za obradu podataka u sukladnosti sa Općom uredbom o zaštiti podataka. Individualna odgovornost korisnika/pretplatnika Korisnik/pretplatnik jamči da će sve usluge koristiti u skladu sa pozitivnim propisima Republike Hrvatske, pravilima ponašanja na internetu (netiquette), te ovim Uvjetima korištenja. Korisnik/pretplatnik se uspješnim postupkom registracije slaže da će osobno Ime i Prezime/Naziv i osobni broj mobilnog telefona biti vidljivi i drugim Korrisnicima/pretplatnicima koji su izvršili uspješnu registraciju kod Davatelja usluge. Korisnik/pretplatnik se obvezuje da će usluge koristiti u granicama normale i raspoloživih resursa. Svako prekomjerno iskorištavanje resursa i nanošenje štete serverima ili drugim korisnicima strogo je zabranjeno i može dovesti do trenutačnog prekida pružanja usluge korisniku od strane davatelja usluge, a bez prethodne najave. Korisnik/pretplatnik jamči i suglasan je da na svom prostoru neće imati uvrjedljive materijale, pornografiju, programe i upute o hakiranju (hacking), kockanju ili pozivanju na ilegalne aktivnosti. Korisnik/pretplatnik jamči da pristup web stranicama Davatelja usluge neće ni na koji način koristiti u svrhu nanošenja štete Davatelja usluge, samom serveru i ostalim korisnicima koji se nalaze na serveru. Korisnik/pretplatnik jamči da zakupljene resurse neće koristiti za hakerske napade, traženja sigurnosnih problema u sistemu ili istraživati u svrhu davanja povjerljivih informacija o web prostoru drugim osobama, ili na bilo koji drugi način suprotan ovim Uvjetima korištenja. Slanje takozvanih SPAM poruka (reklama), lanac-pisma (chain-letter) na ovom serveru najstrože je zabranjeno. Svaka takva aktivnost dovesti će do ukidanja korisnikovog servera, bez prethodnog upozorenja davatelja usluge. Korisnik/pretplatnik se prihvaćanjem ovih Uvjeta obvezuje da će zaštititi i isključiti odgovornost davatelja u slučaju bilo kakvog zahtjeva za odštetu od treće strane, prouzročenog nepravilnom ili zlonamjernom uporabom usluga elektroničke pošte na serveru. Korisniku/Pretplatniku bez izričite pismene dozvole Davatelja usluge nije dozvoljeno kontaktirati, dogovarati u svrsi organiziranja teniskih natjecanje bilo koje vrste sa drugim Korisnicima/Pretplatnicima Tenniscorner programa na području Republike Hrvatske, te se isto smatra kršenjem  sklapljenog Ugovora o pružanju Usluga te može rezultirati tužbom za nadoknadu štete od strane Davatelja usluge. Davatelj usluge smije objavljivati oglase vidljive Korisnicima/Pretplatnicima sa poveznicama prema trećim stranama na vlastitoj internet stranici-platformiwww.tenniscorner.eu. Korisnik/Pretplatnik dužan je na vidljivo mjesto unutar vlastititog objekta sa teniskim terenima postaviti reklamni letak dobiven od Tenniscorner d.o.o. službene osobe. Korisnik/pretplatnik će Davatelju usluga redovito plaćati naknade, prema trenutno važećem cjeniku Davatelja usluge. Činom sudjelovanja u softverskom programu Davatelja usluge, Korisnik/pretplatnik izjavljuje i jamči da je imao pristup Općim Uvjetima korištenja Davatelja usluge i da ih je u potpunosti razumio i prihvatio. Kršenje Općih uvjeta korištenja Davatelja usluge imati će za posljedicu ukidanje korisničkog računa i brisanje svih podataka sa korisnikovog prostora na disku. Prihvaćanjem ovih uvjeta korisnik se obvezuje da će isključiti odgovornost Davatelja usluga u slučaju bilo kakvog zahtjeva za odštetu koji bi mogao nastati korisnikovim kršenjem ovih Uvjeta. Korisnik/pretplatnik se obvezuje i da će Davatelju usluge nadoknaditi svaki iznos koji davatelj plati trećim osobama kao naknadu štete. ODGOVORNOST ZA ŠTETU Pojedinačno određivanje odgovornosti Davatelj usluga nije odgovoran za probleme proizašle iz naglog nestanka struje, prekida veza (linkova) ili kvarova na hardwareu i softveru, koje nije moguće predvidjeti, kod trgovačkog društva (dobavljač) kod koje se koriste usluge hostinga. Davatelj usluga će poduzeti sve korake da se nastali problem otkloni kod trgovačkog društva (dobavljač) pružatelja hosting usluga u najkraćem mogućem roku. Davatelj usluge nije odgovoran za probleme proizašle iz hakerskog napada na hardverskoj i softverskoj komponenti koje nije moguće predvidjeti, kod trgovačkog društva (dobavljač) kod koje se koriste usluge hostinga. Davatelj usluga će poduzeti sve korake da se nastali problem otkloni kod trgovačkog društva (dobavljač) pružatelja hosting usluga u najkraćem mogućem roku. Davatelj usluge nije odgovoran za radove na održavanju hardverskih i softverskih komponenti koje nije moguće predvidjeti, kod trgovačkog društva (dobavljač) kod koje se koriste usluge hostinga. Davatelj usluga će poduzeti sve korake da se nastali problem otkloni kod trgovačkog društva (dobavljač) pružatelja hosting usluga u najkraćem mogućem roku. Davatelj usluge nije odgovoran za greške Korisnika ili Pretplatnika ili kršenje Ugovora od strane istih Davatelj usluge nije odgovoran za općenite probleme koji se pojave kod trgovačkog društva (dobavljač) kod kojeg se koriste usluge hostinga. Davatelj usluga će poduzeti sve korake da se nastali problem otkloni kod trgovačkog društva (dobavljač) pružatelja hosting usluga u najkraćem mogućem roku. Davatelj usluge nije odgovoran za probleme izvan nadležnosti Davatelja usluge. Davatelj usluge ne odgovara Korisniku i Pretplatniku za bilo kakav gubitak, štetu, troškove, izdatke ili zahtjeve za kompenzaciju koji proizlaze iz podataka, sadržaja i/ili uputa danih od strane Korisnika i Pretplatnika koje su nepotpune, netočne, neprecizne, nečitke, pogrešnog redoslijeda ili dane u pogrešnom obliku, ili koji proizlaze zbog njihovog zakašnjelog davanja ili nedavanja, ili bilo kakve druge greške Korisnika i Pretplatnika. Davatelj usluge nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu upotrebom usluge ili programa koji se nalaze na serveru, materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu pod utjecajem više sile, kao i za nemogućnost korištenja funkcionalne usluge. Davatelj usluge nije odgovoran za štetu nastalu zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti nastalih poslije sklapanja ugovora koje Davatelj usluge nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Davatelj usluge ne odgovara za usluge ili proizvode koje isporučuje bilo koja treća strana, a koji su povezani ili ovise o uslugama Davatelja usluge Davatelj ne snosi odgovornost za bilo kakve gubitke podataka na serveru. Za sigurnost vlastitih podataka odgovoran je isključivo korisnik/pretplatnik. Davatelj usluga nije odgovoran za eventualne sporne situacije pretplatnikovih sudionika-korisnika programa Davatelja usluge Davatelj usluga nije odgovoran za korisničko kršenje bilo kojeg stavka definiranih pravila od strane pretplatnika U slučaju uskraćivanja prava na korištenje usluga, davatelj usluge nije odgovoran za nikakve štete nastale uskraćivanjem tog prava, niti snosi bilo kakvu nadoknadu štete. Davatelj usluge ima pravo prekinuti davanje usluga, bez povrata novca, ako se utvrdi da se pretplatnik te korisnik nije pridržavao ovog pravilnika, kako bi zaštitio sebe, računalni sustav i/ili ostale korisnike sustava. Obeštećenje i zaštita od zahtjeva trećih osoba. Korisnik i Pretplatnik se obvezuju obeštetiti i štititi Davatelja usluge u slučaju da bilo koja treća osoba podnese protiv Davatelj usluge bilo kakav zahtjev, tužbu, prigovor, prijedlog za ovrhu, kaznenu prijavu, prijavu domenskim registrarima i/ili registrima i slično, kao i u svezi s bilo kakvim postupkom pokrenutim protiv Davatelj usluge pred državnim tijelima, domenskim registrarima i/ili registrima, sudovima, arbitražom i slično, a koji su u svezi s obvezama i jamstvima Korisnika i Pretplatnika koja će proizaći iz sklopljenog ugovora. Prethodna obveza uključuje, ali nije ograničena na obvezu Korisnika i Pretplatnika da Davatelja usluge i s njime povezanim osobama, direktorima, zaposlenicima, posrednicima i korisnicima Davatelj usluge naknadi štetu i bilo kakve druge iznose koje su morali platiti trećim osobama u svezi s nepoštivanjem obveza i jamstava koja proizađu iz sklopljenog Ugovora od strane Korisnika i Pretplatnika. U slučaju nastanka štete Korisniku i Pretplatniku uzrokovane običnom nepažnjom, odgovornost Davatelj usluge ograničena je na običnu štetu do maksimalnog iznosa zbroja mjesečnih naknada plaćenih od strane Korisnika i Pretplatnika za Uslugu u prethodnih 6 (šest) mjeseci prije nastanka štetnog događaja, dok je u potpunosti isključena odgovornost Davatelj usluge za indirektnu štetu Korisniku i Pretplatniku kao što je negativna šteta ili izmakla korist, neimovinska šteta, gubitak podataka ili potraživanje trećih strana. ZAVRŠNE ODREDBE Raskid Ugovora. U slučaju nepoštivanja bilo koje obveze koja proizlazi iz ovih Općih uvjeta poslovanja od strane Korisnika, Davatelj usluge može raskinuti Ugovor s trenutnim učinkom, pri čemu nema obvezu povrata uplaćene naknade za Ugovorenu uslugu. Davatelj usluge zadržava pravo raskida ugovora ukoliko se program objavljuje, reklamira, koristi ili pokušava koristiti na sportskim terenima van sjedišta/prebivališta Županije korisnika/pretplatnika usluga (pravna ili fizička osoba). Prijenos Ugovora. Korisnik prima na znanje i suglasan je s time da sklapanjem Ugovora s Davateljem usluge daje dopuštenje Davatelju usluge da Ugovor prenese na drugu osobu po vlastitom izboru, bez potrebe za traženjem dodatne suglasnosti ili dopuštenja od korisnika/pretplatnika. Sudska nadležnost i mjerodavno pravo. U slučaju spora između Davatelja usluge i korisnika/pretplatnika koje međusobno nisu uspjeli riješiti mirnim putem, spor će rješavati stvarno nadležni sud u Zagrebu. Na sve međusobne odnose između Davatelja usluge i korisnika/pretplatnika koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja ili posebnim ugovorom s korisnikom/pretplatnikom primjenjuju se pozitivni, odnosno trenutno važeći propisi Republike Hrvatske. Ništetnost pojedinih odredaba Općih uvjeta poslovanja. U slučaju da je bilo koja odredba ovih Općih uvjeta poslovanja ništetna, ostale odredbe ostat će u cijelosti na snazi. Izmjena i dopuna Općih uvjeta poslovanja. Stupanje na snagu i primjena Općih uvjeta poslovanja Korisnik/Pretplatnik prima na znanje i suglasan je s time da Davatelj usluge ima pravo izmijeniti i/ili dopuniti ove Opće uvjete poslovanja, s time da  svaka eventualna izmjena ili brisanje Općih uvjeta korištenja važeća je odmah po objavi na internet stranicama www.tenniscorner.eu. Ovi Opći uvjeti poslovanja, kao i sve njihove izmjene i dopune, stupaju na snagu danom objave na www. tenniscorner.eu i primjenjuju se na sve korisnike/pretplatnike koji su Ugovore s davateljem usluge sklopili ili produljili nakon toga dana, kao i na korisnike/pretplatnike koji u roku od 8 dana od objave izmjena i dopuna Općih uvjeta poslovanja nisu izjavili da raskidaju ugovor s Davateljem usluge.        

Tennis Corner © 2018